linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quy chế đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2019 00:51

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

QUY ĐỊNH

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT

ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

___________

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, bao gồm: điều kiện và thẩm quyền đào tạo liên thông; tuyển sinh, đào tạo liên thông; nhiệm vụ và quyền hạn của trường tổ chức đào tạo liên thông; nhiệm vụ và quyền  của người học; chế độ báo cáo và xử lý vi phạm.

2. Quy định này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) được tổ chức đào tạo liên thông.

Xem chi tiết

Quy chế đào tạo Trung cấp

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2019 00:51

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
   

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

         1.Quy chế này quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp.

2.Quy chế này áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học, cao đẳngvà các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là các trường)thực hiện chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo niên chế kết hợp với học phần.

Xem chi tiết

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký