THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

PHÒNG TUYỂN SINH
  • Email: tuyensinh@dvc.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO
  • Email: phongdaotao@dvc.edu.vn
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
  • Email: ctsv@dvc.edu.vn
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
  • Email: tchc@dvc.edu.vn
KHOA DU LỊCH
  • Email: khoadulich@dvc.edu.vn
KHOA DƯỢC 
  • Email: khoaduoc@dvc.edu.vn
KHOA ĐIỀU DƯỠNG 
  • Email: khoadieuduong@dvc.edu.vn