Website các cơ quan có thẩm quyền, liên quan đến công tác quản lý

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 29 Tháng 07 2021

Website các cơ quan có thẩm quyền, liên quan đến công tác quản lý

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật:  http://vbpl.vn

2. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật: