Phòng Tuyển sinh & HTXTVL

Trưởng phòng

Trần Thị Ngân Giang

Chức năng nhiệm vụ

  • Căn cứ kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh các bậc học, các hệ đào tạo của Trường xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể và chi tiết về công tác tư vấn tuyển sinh.
  • Xây dựng nội dung thông tin tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các phương tiện thông tin.
  • Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan trong công tác tuyển sinh.
  • Phối hợp với các đơn vị liên kết quản lý các lớp liên kết tại Trường.
  • Nghiên cứu xây dựng chính sách khen thưởng, khuyến khích để tăng cường quy mô và hiệu quả tuyển sinh.
  • Giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp; giới thiệu việc làm bán thời gian cho học sinh, sinh viên đang học.
  • Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội đối với các ngành Nhà Trường đào tạo.
  • Tổ chức hội chợ việc làm.
  • Hỗ trợ các Khoa liên hệ nơi thực tập cho học sinh, sinh viên.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

“Purchase Essay” is an expert essay writing service with over 12 years experience. We’ve helped several generations of practitioners, college assignment writing help students, and high school students prepare and write their essays to earn school credits and grades. Our professionally tailored and formatted academic essays, with almost half of those clients has been obtained by nearly 20,000 clients.