Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng TC – HC

Đoàn Hải Đồng

Chức năng nhiệm vụ

 • Đề xuất các phương án về xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường và của các đơn vị trong Trường.
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch về biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trường trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
 • Thực hiện công tác quản lý cán bộ, nhân viên theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Lập hồ sơ giải quyết các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhân viên theo quy định của Nhà nước và của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị thực hiện các thủ tục về thi nâng ngạch nhân viên, phong tặng các chức danh, tặng thưởng huân, huy chương và các danh hiệu cho các tập thể và cá nhân của Trường.
 • Theo dõi, kiểm tra và đề xuất biện pháp khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với đơn vị và cá nhân cán bộ, nhân viên có liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, an toàn lao động, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thẩm tra, xem xét, đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, nhân viên của Trường.
 • Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà Trường, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ trong nhà Trường, chấp hành kỷ luật lao động và văn hoá công sở của các đơn vị và tổ chức trong Trường.
 • Tổ chức thực hiện và quản lý công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Quản lý việc sử dụng con dấu, máy FAX và các phương tiện thông tin, liên lạc theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công cho từng đơn vị theo các chương trình, kế hoạch công tác đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động chung của Trường, xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác định kỳ và đột xuất trình Hiệu trưởng ký; theo dõi công tác thi đua khen thưởng và làm các báo cáo về thi đua khen thưởng trình Hội đồng thi đua và Hiệu trưởng ký.
 • Tổng hợp các thông tin, kiến nghị và đề xuất của các đơn vị, tổ chức về nhu cầu giải quyết các công việc, hội họp, xây dựng lịch làm việc của Ban giám hiệu, trình Hiệu trưởng phê duyệt; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức chuẩn bị các tài liệu, phương tiện, điều kiện để phục vụ cho việc thực hiện các công việc theo lịch làm việc đã được duyệt.
 • Tổ chức in ấn, sao chụp các tài liệu, văn bản phục vụ các hoạt động chung của Trường, của các đơn vị và tổ chức theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Soạn thảo các quyết định, công văn theo yêu cầu của Hiệu trưởng; kiểm tra các dự thảo quyết định, công văn thuộc thẩm quyền ký của Hiệu trưởng do các đơn vị gửi đến trình Hiệu trưởng ký, bảo đảm các yêu cầu về nội dung và hình thức theo quy định của nhà nước và của Trường.
 • Thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác và làm việc tại Trường theo quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.
 • Quản lý tài sản, trang thiết bị, điện, nước trong khu vực làm việc của Ban giám hiệu, các phòng họp, phòng học và các khu vực khác do Phòng quản lý theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Bảo quản các tặng phẩm, vật lưu niệm, phim ảnh, tài liệu, tư liệu truyền thống theo quy định của nhà nước và của Trường.
 • Tổ chức thực hiện công tác thường trực, kiểm tra, giám sát, tuần tra canh gác bảo vệ tài sản và đảm bảo trật tự, an ninh trong khu vực Trường.
 • Lập kế hoạch về xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch đã được duyệt; kiểm tra, giám sát và báo cáo về tiến độ, kết quả và chất lượng các công trình được xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm và phân phối tài sản, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước và của Trường; theo dõi, kiểm tra và quản lý việc sử dụng tài sản, vật tư, trang thiết bị của Trường.
 • Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện làm vệ sinh, bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu vực Nhà trường.
 • Quản lý các hoạt động dịch vụ ăn uống, căng tin, trông giữ xe trong phạm vi Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.