Phòng Tài chính – Kế toán

Trưởng phòng

Lê Thị Tuyết

Chức năng nhiệm vụ

  • Đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương và biện pháp về quản lý tài chính của Trường.
  • Thực hiện các chế độ, tài chính – kế toán theo quy định của Nhà nước.
  • Xây dựng và giúp Hiệu trưởng bảo vệ kế hoạch tài chính dài hạn, ngắn hạn và kế hoạch tài chính đột xuất cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động khác.
  • Giúp Hiệu trưởng quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Trường theo đúng mục đích, đúng quy định của Nhà nước và của Trường.
  • Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi theo quy định. Phối hợp với các đơn vị có liên quan của Trường thực hiện các chính sách của Nhà nước và quy định của Trường về thu chi học phí, học bổng và các khoản thu chi khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác.
  • Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị; kiểm kê, đánh giá lại tài sản; tính khấu hao tài sản theo quy định.
  • Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
  • Là đầu mối thực hiện kiểm toán và quyết toán thuế của Trường.
  • Tổ chức mua bảo hiểm cho học sinh, sinh viên; phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thanh toán các chế độ bảo hiểm cho cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh  viên.
  • Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu, chứng từ kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.