Phòng KH & HTQT

Phụ trách phòng

Ths. Trần Trọng Phùng

Chức năng nhiệm vụ

 • Đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, quan điểm về tổ chức nghiên cứu khoa học, quản lý các hoạt động và các kết quả nghiên cứu khoa học của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và dự toán kinh phí các hoạt động nghiên cứu khoa học trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Hướng dẫn các đơn vị và cá nhân hoàn thiện các thủ tục về đăng ký, xây dựng đề cương, kế hoạch nghiên cứu khoa học, ký kết và thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và báo cáo về kết quả thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • Chuẩn bị các điều kiện, thủ tục theo quy định, phục vụ cho việc tổ chức phê duyệt đề cương, kế hoạch nghiên cứu khoa học, ký kết hợp đồng khoa học và tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và cá nhân thực hiện thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học theo đúng yêu cầu của tiến độ đề ra.
 • Quản lý hồ sơ, tài liệu và kết quả nghiên cứu khoa học theo quy định; đề xuất ý kiến về việc phổ biến và sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa phục vụ cho công tác của Trường và xã hội.
 • Phối hợp với các đơn vị và cá nhân lập và quản lý hồ sơ khoa học của các bộ, nhân viên của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước và của Trường về tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định và đề xuất các ý kiến về cụ thể hoá, bổ sung hoặc thay thế các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường và cấp cao hơn.
 • Phối hợp với các đơn vị, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 • Đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp nhằm xây dựng và phát triển hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, và thực hiện kế hoạch về hợp tác quốc tế.
 • Theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, liên hệ, trao đổi với các đối tác nước ngoài về nội dung, phương thức hợp tác: soạn thảo các văn bản về hợp tác quốc tế; phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cho việc đàm phán và ký kết các văn bản về hợp tác quốc tế.
 • Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế với các đơn vị hợp tác trong và ngoài Trường.
 • Làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho các cán bộ, nhân viên và khách quốc tế của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện để đón tiếp, làm việc và thực hiện các yêu cầu về an ninh, an toàn khi đón khách quốc tế.
 • Theo dõi và báo cáo thường xuyên với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác đã ký kết.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn thể và các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nước ngoài đang học tại Trường.