Phòng Đào tạo

Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Khánh Thu

Chức năng nhiệm vụ

 • Đề xuất với Hiệu trưởng các phương án và giải pháp về phát triển đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Trường.
 • Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, chương trình và phương pháp đào tạo hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.
 • Xây dựng các chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập, thi hết học kỳ và thi tốt nghiệp; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được duyệt.
 • Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy; quản lý giờ giảng của giảng viên.
 • Phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện quy chế đào tạo và các quy định của Hiệu trưởng về công tác đào tạo trong Nhà trường; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo và các quy định của Hiệu trưởng về công tác đào tạo; đề xuất các ý kiến về cụ thể hoá và bổ sung hoặc thay đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo.
 • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức công tác chấm thi, kiểm tra; quản lý và công bố kết quả thi và kiểm tra.
 • Quản lý hồ sơ học tập của học sinh, sinh viên; lập danh sách học sinh, sinh viên được học tiếp, học lại, ngừng học, thôi học và danh sách sinh viên, học viên tốt nghiệp.
 • Tổ chức khai giảng, bế giảng các khoá đào tạo hệ chính quy.
 • Quản lý công tác cấp phát bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 • Tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, cấp bảng điểm và xác nhận kết quả học tập cho học sinh, sinh viên hệ chính quy.
 • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập; nghiên cứu và phổ biến các kinh nghiệm đào tạo.

I am going to describe that you will be able to think of something that you’re proud of, how to write my essay for me. You can try to copy mine but you need to know the situations that you shouldn’t do so as to receive a great essay, if you want your work to be as cpm homework great as mine. Here are the four Things Which You should avoid when you want to write me personally my essay: