Phòng Đảm bảo chất lượng

 

Phụ trách phòng

PGS.TS. Đặng Đức Kim

Chức năng nhiệm vụ

 

 • Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm và giải pháp về phát triển Phòng; phổ biến, áp dụng các phương pháp và kinh nghiệm về bảo đảm chất lượng đào tạo trong Trường.
 • Xây dựng chượng trình, kế hoạch về đánh giá chất lượng đào tạo, phổ biến và áp dụng các phương pháp và kinh nghiệm mới trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Phối hợp với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ sư phạm, phổ biến kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy mới cho cán bộ và giảng viên của Trường.
 • Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về bảo đảm chất lượng đào tạo, nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ cho công tác bảo đảm chất lượng đào tạo của Trường theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Phối hợp với các đơn vị và giảng viên tiến hành các hoạt động về đánh giá chất lượng đào tạo theo kế hoạch của Trường và theo đề nghị của giảng viên.
 • Hỗ trợ các Khoa, Bộ môn và cán bộ giảng dạy về nghiệp vụ xây dựng các tiêu chí, bộ câu hỏi và cách thức tiến hành các hoạt động cụ thể về đánh giá chất lượng đào tạo.
 • Đề xuất các biện pháp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng, tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên; giảng dạy của giảng viên.
 • Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm tra, thi và đánh giá phù hợp với phương thức đào tạo và hình thức học tập.
 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
 • Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ.
 • Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong Trường theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng và các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.
 • Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.