Phòng Công tác Sinh Viên

Phụ trách phòng

Đoàn Hải Đồng

Chức năng nhiệm vụ

 
 • Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng và các khoa thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên.
 • Đề xuất với Hiệu trưởng các quan điểm và giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và ý thức trách nhiệm cho học sinh, sinh viên.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên; phối hợp với Đoàn thanh niên và Hội sinh viên theo dõi, báo cáo về tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên trong Trường và đề xuất những biện pháp giải quyết.
 • Tổ chức các đợt sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên; tổ chức cho học sinh, sinh viên học tập các nội quy, quy chế, các chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, tu dưỡng tại Trường.
 • Lập kế hoạch và tổ chức các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu, tu dưỡng, rèn luyện và các phong trào văn, thể, mỹ trong học sinh, sinh viên.
 • Tiếp nhận, quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên và xác nhận các giấy tờ có liên quan đến học sinh, sinh viên theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.
 • Tổ chức thực hiện quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Hiệu trưởng về công tác học sinh, sinh viên; đề xuất các ý kiến về việc cụ thể hoá, sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn của Trường nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý học sinh, sinh viên.
 • Chủ trì, phối hợp với các Khoa và các đơn vị có liên quan về đánh giá, nhận xét học sinh, sinh viên và đề xuất với Hội đồng khen thưởng và kỷ luật nhà Trường các hình thức khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên.
 • Giải quyết chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành. Phối hợp với các Khoa lập danh sách học sinh, sinh viên được miễn giảm học phí, được nhận học bổng trình Hiệu trưởng quyết định.
 • Phối hợp với các cơ quan để quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú.
 • Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến học sinh, sinh viên đang học tập tại Trường; thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa nhà Trường với gia đình học sinh, sinh viên để thông báo và phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh, sinh viên.
 • Tổ chức tư vấn cho sinh viên về chương trình, kế hoạch học tập và phương pháp học tập.
 • Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên.