Ngành Quản trị Kinh Doanh

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 31 Tháng 07 2019

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Loại hình đào tạo: Chính quy

( Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ ĐT-ĐV,  ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt)

  • Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa: 144 đơn vị học trình (viết tắt ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết – 9 ĐVHT)
  • Nội dung chương trình:
STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp 6  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất    
  Giáo dục quốc phòng    
13 Toán kinh tế 6  
14 Kinh tế vi mô 3  
15 Quản trị học 3  
16 Marketing căn bản 3  
17 Pháp luật Kinh tế 3  
18 Nguyên lý thống kê 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 3  
21 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6  
22 Hệ thống thông tin quản lý 3  
23 Quản trị chất lượng 6  
24 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 6  
25 Quản trị doanh nghiệp 6  
26 Quản trị chiến lược 3  
27 Quản trị dự án 3  
28 Quản trị nguồn nhân lực 3  
29 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3  
30 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
31 Thi tốt nghiệp môn 1: Quản trị nguồn nhân lực 3  
32 Thi tốt nghiệp môn 2: Quản trị chiến lược 3  
  Tổng cộng 144