Ngành kế toán

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 31 Tháng 07 2019

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Loại hình đào tạo: Chính quy

( Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ ĐT-ĐV,  ngày 05 tháng 08 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt)

  • Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.
  • Khối lượng kiến thức toàn khóa: 144 đơn vị học trình (viết tắt ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết – 9 ĐVHT)
  • Nội dung chương trình:
STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 6
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
4 Pháp luật đại cương 3
5 Tiếng anh 1 6
6 Tiếng anh 2 6
7 Tiếng anh 3 6
8 Tiếng anh 4 6
9 Tiếng anh 5 6
10 Tiếng anh 6 6
11 Toán cao cấp 3
12 Tin học đại cương 6
Giáo dục thể chất
Giáo dục quốc phòng
13 Toán kinh tế 3
14 Kinh tế vi mô 3
15 Quản trị học 3
16 Tin học kế toán 6
17 Pháp luật Kinh tế 3
18 Nguyên lý thống kê 3
19 Nguyên lý kế toán 3
20 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 3
21 Kế toán quản trị 3
22 Lý thuyết kiểm toán 3
23 Kế toán thuế 3
24 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6
25 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 6
26 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
27 Kế toán hành chính sự nghiệp 3
28 Thực hành kế toán 6
29 Tài chính doanh nghiệp 3
30 Tài chính công 3
31 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3
32 Chuyên đề tốt nghiệp 9
33 Thi tốt nghiệp môn 1 3
34 Thi tốt nghiệp môn 2 3
  Tổng cộng 144