Lãnh đạo khoa

ThS. Trần Thị Ngân Giang

Trưởng Khoa Du lịch


Email: giangttn@dvc.edu.vn Điện thoại: 0913 542 813


PGS.TS.Nguyễn Thị Bất

Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng


Email: batnt@dvc.edu.vn Điện thoại: 0912 470 109


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương

Trưởng Khoa Kế Toán


Email: phuongnm@dvc.edu.vn Điện thoại: 0913 323 477


TS. Trương Minh Đức

Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh


Email: ductm@dvc.edu.vn Điện thoại: 0936 516 336


TS. Bùi Ngọc Cường

Trưởng Khoa Cơ Bản


Email: cuongbn@dvc.edu.vn Điện thoại: 0987 207 794


TS. Nguyễn Thị Hòa Bình

Trưởng bộ môn Lý luận Chính trị


Email: binhnth@dvc.edu.vn Điện thoại: 0917 501 436


PGS.TS. Đặng Đức Kim

Trưởng bộ môn Toán tin


Email: kimdd@dvc.edu.vn Điện thoại: 0768 230 709