Ban lãnh đạo phòng ban

Ths. Nguyễn Khánh Thu

Trưởng Phòng Đào tạo


Email: phongdaotao@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0938 373 366


CN. Đoàn Hải Đồng

Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính


Email: tchc@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0389 677 368


CN. Lê Thị Tuyết

Trưởng Phòng Tài chính Kế toán


Email: letuyet@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0909 973 334


PGS.TS. Đặng Đức Kim

Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra ĐT


Email: kimdd@dvc.edu.vn

Papers is a really interesting thing to do if you are ready to come up with some subject essay writer that you find interesting. It is important that the topic of your paper has to be something you really care about. Otherwise it will only be a waste of time and effort.