Ban giám hiệu

Hiệu trưởng nhà trường


Email: minhdv@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0962 288 486


 
 

ThS.Nguyễn Khánh Thu

Phó Hiệu trưởng thường trực


Email: thunk@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0962 288 486


ThS.Trần Trọng Phùng

Phó Hiệu trưởng


Email: phungtt@dvc.edu.vn

Điện thoại: 0962 288 486


ThS.Trần Thị Ngân Giang

Phó Hiệu trưởng


Email: ngangiangdvc@gmail.com

Điện thoại: 0913 542 813