Giảng viên

LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

Đội ngũ cán bộ giảng viên luôn nỗ lực thực hiện mọi mục tiêu. Chúng tôi khích lệ các phương
pháp học tập và làm việc mới, đồng thời khuyến khích những thay đổi tạo ra tác động tích
cực.

Sứ mạng của Cao Đẳng Đại Việt là tạo ra những trải nghiệm giúp sinh viên thay đổi toàn diện
để chuẩn bị cho cuộc sống và công việc.

Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có thể tạo khác biệt. Bạn có muốn trở thành một trong số
đó không?