Thời khóa biểu học kỳ 1 nhóm I năm học 2019 - 2020

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 09 Tháng 03 2020

Phòng đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 nhóm I năm học 2019 - 2020 như sau:

TT Mã môn Tên môn Đối tượng Thứ Giờ học Phòng Ghi chú
1 MH06 Tiếng Anh cơ sở 1 K11 4, 6 1 - 5 209  
2 PS211 Tâm lí - giao tiếp du lịch K11 2 1 - 5 209  
3 TR111 Tổng quan du lịch K11 5 1 - 5 209  
4 VC100 Văn hóa Việt Nam K11 7 1 - 5 209  
5 VL101 Tiếng Việt thực hành K11 3 1 - 5 209