Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2011 - 2012

Chi tiết Chuyên mục: Được đăng ngày: 12 Tháng 05 2019

  • Học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 bắt đầu từ 8/8/2011. Các em sinh viên tải thời khóa biểu về xem để tham gia việc học đúng giờ, đúng thời gian.