linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Chương trình đào tạo

Báo cáo công khai năm học 2014-2015

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:29

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT          
                 
Biểu mẫu 21
(Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
                 
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của
cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy              
a Chương trình đại trà              
.. Ngành…              
.. ...              
b Chương trình tiên tiến              
Ngành…              
...              
c Chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh
             
Ngành…              
...              
d Chương trình  …              
Ngành…              
  ...              
II Cao đẳng chính quy              
a Chương trình đại trà K3/2014 315 216   7 114 70%
  Ngành QTKD   56 26     9 75%
  Ngành TCNH   101 66   6 39 65%
  Ngành KT   158 124   1 66 70%
          Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014
               Người lập biểu       Thủ trưởng đơn vị
             (Ký, ghi rõ họ tên)       (Ký tên và đóng dấu)
                 
                 
                 
             Đoàn Hải Đồng       TS Nguyễn Quốc Hoàn

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký