linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quyết định khen thưởng cho sinh viên năm 2011

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
 
Số:   32    /QĐ-ĐV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                        
                   Hà Nội, ngày 18 tháng 06  năm2011
                                                
QUYẾT ĐỊNH
Về việc trao học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2010-2011
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
 
- Căn cứ vào Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Đại Việt;
- Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2010-2011;         
- Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng và giảm học phí năm học 2010-2011.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
Trao học bổng cho  41 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2010-2011 gồm:
-         Khóa 1      : 15 sinh viên ( Giỏi: 09; khá: 06 )
-         Khóa 2      : 22 sinh viên ( Giỏi: 02; khá: 20 )
-         Trung cấp : 04 sinh viên ( Giỏi: 01; khá: 03 )
                   Click để xem  ( Danh sách kèm theo )
Điều 2.
Mức học bổng được trao như sau:
+ Học bổng loại giỏi 
-         Hệ Cao đẳng là: 1.250.000 đồng
-         Hệ Trung cấp là:    950.000 đồng
+ Học bổng loại khá
-         Hệ Cao đẳng là:     625.000 đồng
-         Hệ Trung cấp là:    475.000 đồng
Tổng số tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2010-2011 là: 31.750.000 đồng. Số tiền học bổng trên sẽ được giảm trừ vào học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012.
Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các đơn vị và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                      
    - HĐQT ( để báo cáo );
    - Trưởng các đơn vị;
    - Lưu VT, PĐT, PCTSV12B
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
GS.TS. Cao Cự Bội

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký