linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quy chế ngoại trú đối với HSSV

Thứ năm, 21 Tháng 3 2019 23:57

QUY CHẾ

NGOẠI TRÚ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy chế học sinh - sinh viên

Thứ năm, 21 Tháng 3 2019 23:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng

và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số    42/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 13 tháng 8  năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

_____________________________

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký