linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quy chế đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

 

Số:40/QĐ-ĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Hà nội, ngày  06 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số điểm về việc áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Cao đẳng Đại Việt

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

 Căn cứ Quyết định số 816/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/2/2008 về việc thành lập Trường Cao đẳng Đại Việt

Xem chi tiết

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:33


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

––––

Số: 36/2007/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 6  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem chi tiết

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký