linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên năm 2011

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
 
Số:   33   /QĐ- ĐV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                      
            Hà Nội, ngày 18   tháng 06  năm 2011
                                                
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giảm học phí cho sinh viên diện chính sách năm học 2010-2011
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
 
- Căn cứ vào Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Đại Việt;
- Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng và giảm học phí năm học 2010-2011.
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
Hỗ trợ giảm học phí cho 90 sinh viên thuộc diện chính sách năm học 2010 - 2011gồm:
-         Khóa 1      : 26 sinh viên
-         Khóa 2      : 63 sinh viên
-         Trung cấp : 01 sinh viên
                   Click để xem   ( Danh sách kèm theo )
Điều 2.
Mức hỗ trợ là: 500.000 đồng /01 sinh viên / năm;
Mức hỗ trợ trên được giảm trừ vào học phí học kỳ I năm học
2011 - 2012.
Điều 3.
Trưởng các đơn vị và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                      
-          HĐQT ( để báo cáo );
-          Trưởng các đơn vị;
-          Lưu VT, PĐT, PCTSV12B
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
GS.TS. Cao Cự Bội

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký