linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Lịch thi

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2013-2014

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:58

Phòng đào tạo thông báo lịch thi lại học kỳ I năm học 2013-2014 như sau:

Sinh viên xem chi tiết tại đây:

Thông báo lịch thi lại của học kỳ 2 năm học 2012-2013

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:58

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 – 2013


 

 

 

Stt

Lớp

Môn thi

Ngày

Thời gian

Phòng

1

KT03ABCD+TCNH03ABCD+QTKD03AB

Anh văn 6

12/08/2013

14h00

401

2

QTKD03AB

Quản trị sản xất và tác nghiệp

13/08/2013

9h00

401

3

TCNH03AB+CD04-1AB +TCNH04A+KTLT01A

Nguyên lý thống kê

13/08/2013

14h00

401

4

CD04-1AB

Nguyên lý kế toán

13/08/2013

14h00

401

5

KT03ABCD

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

13/08/2013

14h00

401

6

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB+KTLT01A

Toán cao cấp

13/08/2013

14h00

401

7

QTKD03AB

Hành vi tổ chức

15/08/2013

9h00

401

8

KT04AB

Nguyên lý kế toán

15/08/2013

9h00

401

9

TCNH04A+CD04-1AB

Tin học đại cương

15/08/2013

9h00

PM

10

TCNH03AB

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

15/08/2013

14h00

401

11

KT03ABCD

Tài chính doanh nghiệp

15/08/2013

14h00

401

12

QTKD04A

Kinh tế vi mô

15/08/2013

14h00

401

13

QTKD03AB

Quản trị nguồn nhân lực

16/08/2013

14h00

401

14

TCNH03AB

Phân tích tài chính

16/08/2013

14h00

401

15

QTKD04A+KT04A

Giáo dục thể chất

16/08/2013

14h00

401

16

KT03ABCD

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

19/08/2013

9h00

401

17

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB

Quản trị học

20/08/2013

13h00

401

18

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB+CD04-1AB

Anh văn 2

20/08/2013

15h00

401

19

QTKD04A+KT04A

Lý thuyết tài chính tiền tệ

23/08/2013

14h00

401

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm 2012-2013

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:58

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1
PHÒNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012-2013  
            Thực hiện từ 01/03-11/03/2013  
Thứ Ngày Buổi Giờ KHÓA 3   KHÓA 4
TCNH03AB KT03AB KT03CD QTKD03AB TCKT02A TCNH04A KT04AB CD04-1AB QTKD04A
6 01/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Anh văn 5
P.303
Nguyên lý thống kê
P.303
Anh văn 5
P.303
Anh văn 5
P.303
         
2 04/03/2013 Chiều 13h30-15h00     Nguyên lý thống kê
P.302
Nguyên lý thống kê
P.302
Kỹ năng giao tiếp
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
Pháp luật đại cương
Kỹ năng giao tiếp
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
3 05/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Quản trị học
P.303
Quản trị học
P.303
    Kế toán HCSN
Thực hành kế toán
P.303
       
Chiều 13h30-15h00     Quản trị học
P.303
Quản trị học
P.303
Lý thuyết TCTT
Sử dụng NL TK&HQ
P.303
  Tin học đại cương
Phòng máy
Sử dụng NL TK&HQ
Anh 1
P.303
Tin học đại cương
Phòng máy
4 06/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Tài chính tiền tệ
P.303
               
Chiều 13h30-15h00           Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
5 07/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Marketing căn bản
P.302
Marketing căn bản
P.302
             
Chiều 13h30-15h00     Marketing căn bản
P.402
Marketing căn bản
P.402
         
6 08/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
         
Chiều 13h30-15h00           Giáo dục thể chất
Hội trường
  Giáo dục thể chất
Hội trường
 
2 11/03/2013 Chiều 13h30-15h00           Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302

 

          Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2013
          TL. HIỆU TRƯỞNG
          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 năm học 2012-2013

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:58

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

PHÒNG ĐÀO TẠO

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2012-2013

 

Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần đối với Khoa Kế toán khóa 2 như sau:

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2A

Kế toán thuế

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

304

KT2B

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

305

KT2C

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

401

KT2D

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

403

KT2A

Kiểm toán tài chính

Thứ 5

11/10

Thứ 3

33/10

8h30

303

KT2B

Thứ 5

11/10

Thứ 3

33/10

8h30

305

KT2C

Thứ 3

15/10

Thứ 3

33/10

8h30

401

KT2D

Thứ 3

15/10

Thứ 3

33/10

8h30

403

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT3A

Tài chính tiền tệ

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

302

KT3B

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

303

KT3C

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

401

KT3D

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

402

QTKD3A

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

301

QTKD3B

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

301

TCNH3A

Pháp luật kinh tế

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

302

TCNH3B

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

401

QTKD3A

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

303

QTKD3B

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

304

                         

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH2A

Toán tài chính

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

301

TCNH2B

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

401

TCNH2C

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

303

TCNH2D

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

305

TCNH2A

Kế toán ngân hàng

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

301

TCNH2B

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

401

TCNH2C

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

303

TCNH2D

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

305

 

Lớp

TCNH03A

TCNH03B

QTKD03A

QTKD03B

KT03A

KT03B

KT03C

KT03D

Phòng

301

302

305

403

303

304

401

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2A

Kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

303

KT2B

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

305

KT2C

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

301

KT2D

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

402

KT2A

Kế toán quản trị

Thứ 3

6/11

Thứ 4

14/11

13h30

301

KT2B

Thứ 3

6/11

Thứ 4

14/11

13h30

402

KT2C

Thực hành kế toán

 

 

Thứ 5

15/11

13h30

303

KT2D

 

 

Thứ 5

15/11

13h30

401

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH2A

Thị trường chứng khoán

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

301

TCNH2B

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

401

TCNH2C

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

303

TCNH2D

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

305

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2A

Tin học

kế toán

Thứ 2

5/11

Thứ 5

22/11

8h00

PM

KT2B

Thứ 2

5/11

Thứ 5

22/11

13h00

PM

KT2C

Thứ 5

1/11

Thứ 3

27/11

8h00

PM

KT2D

Thứ 5

1/11

Thứ 3

27/11

13h00

PM

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT3A

Nguyên lý kế toán

Thứ 2

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

303

KT3B

Thứ 2

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

305

KT3C

Thứ 5

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

401

KT3D

Thứ 5

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

402

KT3A

Marketing căn bản

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

302

KT3B

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

303

KT3C

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

401

KT3D

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH03A

Nguyên lý kế toán

 

 

Thứ 6

30/11

13h00

301

TCNH03B

 

 

Thứ 6

30/11

13h00

302

QTKD03AB

 

 

Thứ 6

30/11

13h00

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

CD04-1AB

Khởi tạo doanh nghiệp

4

12/12

Thứ 4

19/12

13h30

402

TCKT02A

4

12/12

Thứ 4

19/12

13h30

403

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT03A

Pháp luật KT

3

27/11

2

24/12

8h00

401

KT03B

3

27/11

2

24/12

8h00

402

KT03C

3

27/11

2

24/12

8h00

301

KT03D

3

27/11

2

24/12

8h00

302

KT03A

Toán kinh tế

6

26/01

2

07/01

8h00

401

KT03B

6

26/01

2

07/01

8h00

402

KT03C

6

26/01

2

07/01

8h00

301

KT03D

6

26/01

2

07/01

8h00

302

KT03A

Nguyên lý TK

 

 

2

14/01

8h00

401

KT03B

 

 

2

14/01

8h00

402

KT03C

 

 

2

14/01

8h00

301

KT03D

 

 

2

14/01

8h00

302

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2C

Kế toán QT

Thứ 3

06/11

Thứ 3

25/12

8h00

301

KT2D

Thứ 3

06/11

Thứ 3

25/12

8h00

302

KT2A

Thực hành KT

Thứ 6

12/01

Thứ 3

25/12

8h00

403

KT2B

Thứ 6

12/01

Thứ 3

25/12

8h00

402

KT2A

Kế toán NH

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

403

KT2B

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

402

KT2C

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

401

KT2D

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

301

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH03A

Tài chính tiền tệ

Thứ 3

22/01

Thứ 3

08/01

8h30

301

TCNH03B

Thứ 3

22/01

Thứ 3

08/01

8h30

302

TCNH3A

Quản trị học

Thứ 4

23/01

Thứ 5

10/01

8h30

302

TCNH3B

Thứ 4

23/01

Thứ 5

10/01

8h30

401

QTKD3AB

Thứ 4

23/01

Thứ 5

10/01

8h30

402

TCNH03A

Toán kinh tế

Thứ 6

26/01

Thứ 3

15/01

13h00

301

TCNH03B

Thứ 6

26/01

Thứ 3

15/01

13h00

401

QTKD03AB

Thứ 6

26/01

Thứ 3

15/01

13h00

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH2A

Kiểm toán nội bộ

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

301

TCNH2B

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

302

TCNH2C

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

303

TCNH2D

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

305

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Lịch thi ngày 15 và 22 tháng 09 năm 2012

Thứ hai, 15 Tháng 7 2019 23:58

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013 của khóa 4 hệ Cao đẳng chính quy. Phòng đào tạo trường cao đẳng Đại Việt thông báo về lịch thi môn giáo dục quốc phòng học phần 1 như sau:

 

Thời gian: 8h thứ 7 ngày 15 tháng 09 năm 2012

Địa điểm:

Lớp

KT04A

QTKD04ATCNH04A

CD04-1

Học lại Khóa2+ thi lại khóa 3

Phòng thi

304

303

301

302

 

Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013 của khóa 2 hệ Cao đẳng chính quy. Phòng đào tạo trường cao đẳng Đại Việt thông báo về lịch thi môn nghiệp vụ ngân hàng thương mại như sau:

Thời gian:8h thứ 7 ngày 22 tháng 09 năm 2012.

Phòng thi cụ thể như sau:

 

Lớp

TCNH2A

TCNH2B

TCNH2C

TCNH2D

KTLT01A+ học lại KT2

Phòng

301

302

303

304

305

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký