linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quy chế hoạt động của BCH Đoàn Trường CĐ Đại Việt

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 00:04

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠI VIỆT

     Số: 01/QC/ĐTN                                                        Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2011

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT NHIỆM KÌ 2011 - 2013

   Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Đại Việt là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trường. 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn,

- Căn cứ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Trường Cao đẳng Đại Việt.

BCH Đoàn trường Cao đẳng Đại Việt ban hành quy chế hoạt động của cán bộ Đoàn trường như sau:

Điều 1: Đối với Ủy viên Ban chấp hành

1.1.  Quyền lợi

1.1.1. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đoàn và xây dựng Nhà trường. 

1.1.2. Trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động của Đoàn trường.

1.1.3. Thay mặt Đoàn trường phổ biến và triển khai các kế hoạch, chủ trương của Đoàn trường tại các cơ sở Đoàn được giao phụ trách .

1.1.4. Được ghi nhận thành quả công tác và cùng các chế độ thi đua khen thưởng khác theo quy định của Điều lệ Đoàn và của Nhà trường.

1.1.5. Được nhận phụ cấp công tác phí từ quỹ Đoàn trường theo quy định tại điều 5.  

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Chịu trách nhiệm trước Bí thư Đoàn trường, Đoàn cấp trên, Ban giám hiệuNhà trường và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn được giao phụ trách.

1.2.2. Thực hiện sự phân công công tác của Bí Thư và của uỷ viên thường vụ phụ trách, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

1.2.3. Thường xuyên liên hệ, hỗ trợ giúp đỡ các uỷ viên BCH khác, các Đoàn viên thanh niên hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện báo cáo thường xuyên và báo cáo hàng tháng bằng văn bản về tiến độ và kết quả công việc mà mình được giao với Bí thư đoàn trường và uỷ viên ban thường vụ phụ trách.

1.2.4. Tham gia tích cực mọi hoạt động tập thể do Đoàn Trường và Nhà Trường tổ chức, làm gương tốt cho đoàn viên thanh niên.

1.2.5. Tham gia họp giao ban định kỳ hàng tháng, họp bất thường do BTV triệu tập, không đến muộn, về sớm hoặc nghỉ họp không lý do; không sử dụng điện thoại, không  nói chuyện hoặc làm việc riêng trong khi họp. Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung cuộc họp một cách chủ động, tích cực, sáng tạo. Nếu không tham gia sinh hoạt Ban Chấp Hành 2 lần trong 1 học kỳ (5 tháng) mà không có lý do chính đáng thì xoá tên trong Ban Chấp Hành.

1.2.6. Tham gia trực Văn phòng đoàn trường theo lịch phân công, giải quyết các công việc liên quan đến ca trực, nếu công việc vượt quá thẩm quyền xử lý thì xin ý kiến của bí thư đoàn trường và Ủy viên thường vụ phụ trách.

1.2.7. Có ý thức bảo vệ tài sản của Đoàn và của Nhà trường, khi tham gia tổ chức các hoạt động của Đoàn và nhà trường nếu mượn các loại tài sản của các phòng, ban phải có trách nhiệm bảo quản và trả lại, nếu bị mất phải tự đền bù.

1.2.8. Nếu đi công tác ngoài trường từ 3 ngày trở lên thì phải báo cáo Bí thư đoàn trường và Ủy viên Thường vụ phụ trách, báo lịch với văn phòng Đoàn trường, trong trường hợp đang đảm nhiệm công việc cần giải quyết ngay thì phải có kế hoạch bàn giao cho người làm thay và báo cáo với Bí thư.

Điều 2.Đối với Ủy viên Ban Thường vụ

Ban Thường vụ đoàn trường gồm có: Bí thư, các Phó Bí Thư và các uỷ viên Thường vụ.

2.1. Quyền lợi

2.1.1. Thay mặt Ban chấp hành trực tiếp lãnh đạo và giải quyết những công việc quan trọng, thường xuyên của Đoàn trường (theo uỷ nhiệm của Bí thư).

2.1.2. Tham gia chỉ đạo trực tiếp và triển khai thực hiện các hoạt động  của Đoàn trường. Có thể phân công, điều động các uỷ viên Ban chấp hành, Bí thư liên chi đoàn, chi đoàn trực thuộc, đoàn viên thanh niên trong các đơn vị được giao phụ trách trực tiếp hoặc chi đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn trường trên trên cơ sở thông qua cán bộ đoàn chủ chốt của đơn vị dó.

2.1.3. Triển khai các văn bản chỉ đạo hoạt động của đoàn và ký các văn bản dưới con dấu khi được uỷ nhiệm của Bí Thư.

2.1.4. Được ghi nhận thanh quả công tác và các chế độ thi đua khen thưởng khác theo quy định của điều lệ Đoàn và của Nhà trường.

2.1.5. Được nhận phụ cấp công tác phí từ quỹ đoàn trường theo quy định tại Điều 5.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Chịu trách nhiệm trước Bí Thư Đoàn trường, Ban Giám hiệu nhà trường và Đoàn cấp trên về công tác Đoàn được giao phụ trách.

2.2.2. Hoàn thành nhiệm vụ mà Ban Thường vụ, Bí thư giao phó.

2.2.3. Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác (cho học kỳ, năm học, cho từng hoạt động cụ thể) theo nhiệm vụ được phân công, thực hiện trách nhiệm báo cáo thường xuyên, báo cáo hàng tháng bằng văn bản với bí thư đoàn trường.

2.2.4. Chỉ đạo các hoạt động được giao phụ trách theo yêu cầu của đoàn cấp trên.

2.2.5. Tham gia họp giao ban định kỳ và đột xuất một cách tích cực, không đến muộn, về sớm hoặc nghỉ họp không lý do; không nói chuyện hoặc làm việc riêng trong kỳ họp. Nếu không tham gia họp 2 lần trong 1 học kỳ (6 tháng) mà không có lý do chính đáng thì đề nghị xoá tên trong Ban Thường vụ.

2.2.6. Tham gia trực Văn phòng đoàn trường, giải quyết công việc trực tiếp trong ca trực theo lịch phân công của chánh văn phòng Đoàn trường, nếu công việc vượt quá thẩm quyền xử lý thì xin ý kiến của Bí thư đoàn trường.

2.2.7. Tham gia họp giao ban với Đoàn cấp trên, Ban giám hiệu khi Bí thư bận công tác khác (theo uỷ nhiệm của Bí thư).

2.2.8. Nếu đi công tác ngoài trường từ 3 ngày trở lên hoặc được nhà trường điều động công việc khác thì phải báo cáo Bí Thư và báo lịch với văn phòng Đoàn trường.

Điều 3.Đối với cán bộ đoàn chủ chốt các đơn vị trực thuộc Đoàn trường

Các đơn vị trực thuộc đoàn trường:Liên chi đoàn các Khoa và Chi đoàn giáo viên.

3.1. Quyền lợi:

3.1.1. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đoàn trường và xây dựng đơn vị, triển khai thực hiện các hoạt động của Đoàn trường và của cơ sở Đoàn mà mình phụ trách. Được bảo lưu ý kiến và được ghi nhận thành quả công tác.

3.1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra chi đoàn, liên chi đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của ban chấp hành Đoàn trường.

3.1.3. Xét và đề xuất trực tiếp những đề nghị của chi đoàn, liên chi đoàn về công tác tổ chức, khen thưởng, kỷ luật đoàn viên và cán bộ Đoàn trường.

3.1.4. Được nghi nhận thành quả công tác và cùng các chế độ thi đua khen thưởng khác theo quy định của điều lệ Đoàn và của nhà trường.

3.1.5. Đề xuất và phối hợp với lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể trong đơn vị để làm tốt công tác thanh niên,học sinh, sinh viên.

3.1.6. Đại diện cho thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia các hội đồng, các cuộc họp của cơ quan liên quan đến vấn đề thanh niên, học sinh. Sinh viên, được phát biểu ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thanh niên, học sinh, sinh viên.

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1. Chịu trách nhiệm trước Đoàn cấp trên, Ban giám hiệu, Trưởng khoa chuyên nghành, Ban Thường vụ Đoàn trường về công tác Đoàn được giao phụ trách.

3.2.2. Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Đoàn trường, triển khai kịp thời và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

3.2.3. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Đoàn trường và cấp uỷ cùng cấp. Thực hiện việc báo cáo thường xuyên hằng tháng bằng văn bản với Ban thường vụ đoàn trường về công tác đoàn ở đơn vị và các công việc khác được giao.

3.2.4. Tham gia tích cực mọi hoạt động mọi tập thể do Đoàn trường, Nhà trường, và khoa chuyên ngành tổ chức, làm qương tốt cho đoàn viên thanh niên.

3.2.5. Tham gia họp ban chấp hành Đoàn trường mở rộng, không đến muộn, về sớm hoặc nghỉ họp không lý do; không nói chuyện hoặc làm việc riêng trong khi họp. Tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung cuộc họp một cách chủ động, tích cực,sáng tạo. Nếu không tham gia họp 1/3 trên tổng số lần được triệu tập trong 01 năm học mà không có lý do chính đáng thì Đoàn trường sẽ không xét thi đua của cá nhân Bí thư và báo cáo với Đoàn cấp trên, Ban giám hiệu nhà trường và các Khoa.

3.2.6. Nếu đi công tác ngoài trường từ 1 tuần trở lên thì phải báo lịch với văn phòng Đoàn trường.

Điều 4.Đối với cán bộ văn phòng Đoàn trường

Đoàn trường lập ra cơ quan chuyên trách Văn phòng Đoàn gồm: Bí thư, phó Bí thư và 2 uỷ viên BTV phân công.

4.1. Chức năng của Văn phòng Đoàn trường

4.1.1. Là  giúp việc và trực tiếp chịu sự phân công tác của Bí thư và ban Thường Vụ Đoàn Trường.

4.1.2. Là trung tâm phối hợp công tác hiệu quả- tiếp nhận và giải quyết công việc của Đoàn trường (theo đúng chức năng quy định).

4.1.3. Xây dựng và hoàn thiện phong cách chuyên nghiệp; chủ động, tích cực và sáng tạo trong công tác. Phân công rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên và giải quyết công việc theo chức trách đã được phân công, có sự hỗ trợ lẫn nhau trong khi triển khai thực hiện công tác.

4.1.4. Trực tiếp quản lý các loại tài sản, trang thiết bị Nhà trường trang bị cho Đoàn trường.

4.1.5. Trên cơ sở báo cáo và được sự uỷ nhiệm của Bí thư, Cán bộ văn phòng Đoàn trường có thể phân công, điều động nhân sự của các các cơ sở Đoàn trường thông qua cán bộ đoàn chủ chốt của đơn vị đó.

4.2. Nhiệm vụ của cán bộ Văn phòng Đoàn Trường

4.2.1. Triển khai và giải quyết công tác Đoàn theo đúng điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, theo các quy định khác của Đoàn cấp trên và các quy định của Nhà trường.

4.2.2. Thực hiện kịp thời và hiệu quả những công việc mà Bí thư và Ban Thường vụ Đoàn trường giao phó. Điều hành công việc theo đúng chức năng; hướng dẫn và trợ giúp cho các cơ sở Đoàn thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

4.2.3. Tiếp nhận, sao chụp, lưu trữ công văn, tài liệu theo đúng nguyên tắc và quy định hành chính. Mọi công văn, giấy tờ phải đúng, chuẩn và triển khai kịp thời; các loại sổ sách phải quy củ, thống nhất theo đúng mẫu từ Đoàn cơ sở đến cấp Đoàn trường.

4.2.4. Tiếp nhận và báo cáo thông tin kịp thời với BTV, Bí thư (trong trường hợp ngoài chức năng giải quyết của văn phòng  Đoàn trường). Lên lịch công tác hàng tuần và hàng ngày, kịp thời báo với người được phân công (theo công tác phụ trách), các trường hợp khác xin ý kiến BTV, Bí thư. Ghi sổ theo dõi công tác theo tuần lễ.

4.2.5. Giúp Bí thư tập hợp tài liệu, báo cáo và cung cấp thông tin để Bí thư kịp thời xử lý trong các cuộc họp.

4.2.6. Cập nhật thông tin hoạt động (bài và ảnh) của Đoàn trường và các đơn vị lên trang Web của Đoàn trường. Theo dõi hoạt động thường xuyên và kiểm tra, thống kê công việc của các đơn vị, báo cáo bí thư và ban thi đua khen thưởng.

4.2.7. Trường hợp cán bộ Văn phòng Đoàn trường có việc đột xuất phải đi công tác ngoài trường hoặc được nhà trường điều động công việc khác từ 2 ngày trở lên thì phải báo lịch với văn phòng Đoàn trường và phải báo cáo Bí thư.

Điều 5. Quy định về chế độ phụ cấp công tác phí

- UVBTV Đoàn trường là 50.000 đồng/01 tháng.

- UVBCH Đoàn trường là giáo viên 30.000 đồng/ 01 tháng.

- Bí thư phó bí thư Đoàn trường hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của nhà trường.

Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật

6.1. Cán bộ đoàn thực hiện nghiêm túc, tự giác, hiệu quả quy chế và các nhiệm vụ được phân công thì được đề nghị khen thưởng  ở các cấp, Điều lệ  Đoàn và các quy định của Nhà trường.

6.2. Cán bộ đoàn không thực hiện nghiêm túc hoặc vi phạm quy chế và không hoàn thành nhiệm vụ được phân công thì không được khen thưởng, không được nhận chế độ phụ cấp công tác phí từ nguồn quỹ của Đoàn trường theo quy định ở trên, đồng thời BTV báo cáo Ban giám hiệu và Đoàn cấp trên xem xét kỷ luật theo Điều lệ Đoàn, quy định của Nhà trường và Điều lệ Đảng (nếu là Đảng viên).

Điều 7.Tổ chức thực hiện

7.1. Cán  bộ Đoàn là uỷ viên Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn trường, cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc Đoàn trường, Cán bộ Văn phòng Đoàn trường chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này (kể từ ngày ký).

7.2. Những trường hợp khác không được quy định tại Quy chế này, Bí thư Đoàn trường sẽ trực tiếp giải quyết. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu cần phải thay đổi để phù hợp với thực tiễn công tác, BTV sẽ triệu tập Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Đoàn trường thảo luận, thống nhất và quyết định.

                                T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                         Bí thư            

                                                                                                                                                                                                        Lê Minh Tiến

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký