linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2015 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

PDF. In Email

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH  2015

I.  MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1.1.  Mục đích

-      Thực hiện quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học được Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo qui định.

-      Bảo đảm chất lượng học sinh được tuyển chọn vào trường phù hợp với ngành đào tạo, đặc điểm và mục tiêu đào tạo của Trường

-      Mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của người học.

-      Tạo tiền đề để xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh của Trường.

-      Bảo đảm việc thực hiện công tác tuyển sinh phù hợp với chủ trương thực hiện Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

1.2.  Nguyên tắc

-      Bảo đảm thực hiện đúng Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế được Hội nghị lần thứ 8 (Khóa XI) Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thông qua;

-      Tuân thủ đúng qui định của pháp luật, đặc biệt là Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-      Tuân thủ đúng qui định của pháp luật và các chính sách của nhà nước về giáo dục và đào tạo;

-      Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh, phụ huynh khi đăng ký tham gia dự tuyển vào Trường;

-      Bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh của Trường.

II.  PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

  • Phương thức 1:Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.
  • Phương thức 2:Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

III.  XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA

3.1. Tiêu chí xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Đại Việt dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia phải tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 ở các cụm thi do các Đại học chủ trì theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Tổ hợp các môn xét tuyển

Trường xét tuyển dựa vào tổng số điểm đạt được trong kỳ thi THPT Quốc gia theo một trong các nhóm sau đây:

Nhóm 1: Toán, Vật Lý, Hóa học

Nhóm 2: Toán, Vật Lý, Ngoại ngữ

Nhóm 3: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

3.2. Điểm xét tuyển

Điểm xét tuyển sẽ căn cứ vào Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.4. Hồ sơ, thời gian và qui trình xét tuyển:

Hồ sơ, thời gian và qui trình xét tuyển được thực hiện theo Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có qui chế tuyển sinh cụ thể, Trường sẽ đăng tải công khai tại: www.dvc.edu.vn

IV.          XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

4.1. Tiêu chí xét tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Đại Việt dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia là thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng điểm kết quả học tập ở bậc THPT theo qui định ở Mục 4.4.

4.2. Tổ hợp các môn xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT

Điểm đăng ký xét tuyển là tổng số điểm trung bình kết quả học tập theo học bạ của 3 năm học THPT: Lớp 10, Lớp 11 và Lớp 12 theo một trong các nhóm sau đây:

Nhóm 1: Toán, Vật Lý, Hóa học

Nhóm 2: Toán, Vật Lý, Ngoại ngữ

Nhóm 3: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Trong trường hợp thí sinh phải học lại các lớp ở bậc THPT, kết quả học tập được lấy để đăng ký xét tuyển là kết quả học tập của năm học lại.

Điểm đăng ký xét tuyển được tổng hợp theo bảng dưới đây:

MÔN HỌC

Lớp 10

(1)

Lớp 11

(2)

Lớp 12

(3)

TB

(1+2+3)

3

Toán

 

 

 

 

Lý/Văn

 

 

 

 

Hóa/Ngoại ngữ

 

 

 

 

Tổng

>16,50

Trong đó, điểm của từng môn theo năm học là điểm được ghi trong học bạ. Điểm trung bình và điểm tổng được lấy đến 2 chữ số thập phân.

4.3. Ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển

Ngưỡng điểm để thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập ở bậc THPT theo một trong các nhóm môn nói trên không thấp hơn 16,50 (mười sáu điểm rưỡi)

Ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển nói trên KHÔNG bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

4.4. Hồ sơ, thời gian và qui trình xét tuyển

4.4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

1.     Phiếu đăng ký xét tuyển: Theo mẫu được đăng tải trên Website của Trường Cao đẳng Đại Việt. (www.dvc.edu.vn);

2.     Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

3.     Bản sao học bạ THPT

4.     Bản sao các loại giấy tờ Giấy tờ chứng minh đối tượng và khu vực được ưu tiên tuyển sinh theo Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.4.2. Thời gian đăng ký xét tuyển

- Đợt 1. Từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 10/2/2015

- Đợt 2. Từ ngày 01/7/2015 đến hết kỳ tuyển sinh năm 2015 theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.4.3. Quy trình xét tuyển và nhập học

a. Xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển:

Trong mỗi đợt tuyển sinh, Trường sẽ tiến hành xét tuyển nhiều lần. Thời gian xét tuyển mỗi lần sẽ được thông báo công khai trên Website của Trường.

Trường sẽ dừng việc xét tuyển khi đã chọn đủ số chỉ tiêu tuyển sinh theo đăng ký của Trường với Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đã hết thời hạn xét tuyển mà Trường đã thông báo.

Việc xét tuyển sẽ được tiếp tục nếu người đăng ký xét tuyển đã được thông báo trúng tuyển nhưng không hoàn thành thủ tục nhập học đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng.

Sau mỗi lần xét tuyển, Trường sẽ thông báo kết quả của từng lần xét tuyển trên Website của Trường

b. Nguyên tắc xác định điểm trúng tuyển:

Trường sẽ tổng hợp kết quả học tập của thí sinh đăng ký xét tuyển, chế độ ưu tiên theo qui định của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại Trường. Trong mỗi lần xét tuyển, Trường sẽ xác định những thí sinh trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của Trường.

c. Thông báo trúng tuyển và Nhập học:

- Ngay sau khi có kết quả xét tuyển của từng lần, Trường sẽ gửi thông báo kết quả trúng tuyển cho người đã đủ điều kiện học tập tại Trường đồng thời thông báo thời gian nhập học của thí sinh.

- Thí sinh đã trúng tuyển phải đến Trường làm thủ tục nhập học đúng thời gian theo thông báo của Trường.

- Hồ sơ nhập học gồm các loại giấy tờ theo Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d. Ra quyết định danh sách sinh viên

Sau khi kết thúc mỗi đợt tuyển sinh, Trường sẽ ra quyết định danh sách sinh viên của Trường.

e. Hủy kết quả trúng tuyển

- Khi thí sinh trúng tuyển đến trường nhập học, Trường sẽ kiểm tra Hồ sơ nhập học và đối chiếu với Hồ sơ đăng ký xét tuyển để bảo đảm tính chínhxác của Hồ sơ xét tuyển và kết quả xét tuyển. Thí sinh gian lận hồ sơ xét tuyển sẽ bị huỷ kết quả trúng tuyển.

- Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị đối với thí sinh đã được thông báo trúng tuyển trừ trường hợp có lý do chính đáng.

4.4.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

Đối tượng và khu vực ưu tiên tuyển sinh được xác định theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo được áp dụng đối với thí sinh có kết quả học tập đạt ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển được xác định trong Mục 4.3 ở trên.

4.5. Lệ phí tuyển sinh:

Thực hiện theo qui định hiện hành của Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 8/3/2013 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V.  ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA TRƯỜNG

5.1. Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của Trường và với chương trình giáo dục phổ thông.

-      Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của Trường

Hiện tại, Trường Cao đẳng Đại Việt có 3 ngành đào tạo là: Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Kế toán. Vì vậy, để có thể theo học được ba ngành đào tạo này đạt được kết quả tốt nhất thì môn Toán được xem là nền tảng. Trong tất cả các chương trình đào tạo của Trường, Toán đều là môn học cơ sở của ngành và khối ngành. Xuất phát từ những lý do đó, trong các nhóm môn là căn cứ xét tuyển thuộc các khối tuyển sinh (A, A1, D) dựa trên kết quả học tập của thí sinh là phù hợp với các ngành đào tạo của Trường.

Hơn nữa, việc lấy điểm trung bình chung của các môn theo khối tuyển sinh của các năm học THPT đòi hỏi học sinh dự tuyển vào Trường phải nỗ lực trong toàn bộ quá trình học THPT thì mới bảo đảm yêu cầu học tập tại Trường Cao đẳng Đại Việt.

-      Sự phù hợp của phương thức tuyển sinh với chương trình giáo dục phổ thông

Tất cả tiêu chí nêu trên để xét tuyển vào Trường cao đẳng Đại Việt dựa trên kết quả học tập và tốt nghiệp THPT vì thế, phương thức tuyển sinh của Trường hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông và chủ trương thực hiện Kỳ thi THPT quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Các yếu tố bảo đảm chất lượng, sự công bằng của phương thức tuyển sinh của Trường

Việc xét tuyển dựa trên kết quả của toàn bộ quá trình học THPT sẽ bảo đảm chất lượng của học sinh được chọn. Để xây dựng phương án điểm sàn đủ điều kiện học tập tại Trường, Trường đã thống kê kết quả học tập ở bậc phổ thông và kết quả thi tốt nghiệp bậc phổ thông của các sinh viên đang học tại Trường từ trước đến nay. Kết quả thống kê cho thấy, các sinh viên đang học tại Trường đều đạt mức điểm sàn dự kiến theo phương án tuyển sinh của Trường. Vì thế, với tiêu chí điểm sàn xét tuyển, Trường vẫn bảo đảm chất lượng sinh viên như dựa vào kết quả của kỳ thi Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức như trước đây.

Việc công bố công khai điểm sàn xét tuyển cùng toàn bộ quá trình xét tuyển và kết quả xét tuyển, nguyên tắc xác định kết quả trúng tuyển sẽ bảo đảm sự công bằng trong kết quả xét tuyển. Cụ thể, tất cả các thông tin như: thời gian xét tuyển, thời gian đăng ký, thời gian nhận hồ sơ của mỗi thí sinh... được công bố trên website của Trường để học sinh và phụ huynh theo dõi và giám sát quá trình tuyển sinh của Trường. Điều đó, sẽ bảo đảm việc tuyển sinh được công bằng, khách quan và minh bạch của phương án tuyển sinh của Trường.

5.3. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai phương án tuyển sinh

Kể từ khi thành lập, Trường luôn tuyển sinh trên cơ sở xét tuyển dự theo kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo điểm sàn được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định. Vì vậy, thực hiện theo đề án tuyển sinh mới, không làm xuất hiện những khó khăn mới cho Trường.

Đối với học sinh: Khi trường triển khai phương án tuyển sinh mới, học sinh sẽ thuận lợi hơn trong việc đăng ký dự tuyển vào trường trên cơ sở kết quả học tập. Thí sinh không phải tham dự bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh nào vào Trường. Mặt khác, học sinh và phụ huynh có thể nộp hồ sơ bổ sung để xét tuyển vào Trường bằng nhiều hình thức khác nhau như có thể đăng ký trực tiếp, đăng ký trực tuyến hoặc gửi phiếu đăng ký qua đường bưu điện. Thêm vào đó, hồ sơ đăng ký dự tuyển đơn giản không làm phát sinh nhiều loại giấy tờ, thủ tục hành chính gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, có thể học sinh chưa quen với cách xác định các tiêu chí xét tuyển, vì thế Trường sẽ tăng cường công tác thông tin và hướng dẫn học sinh và phụ huynh học sinh khi có yêu cầu. Đồng thời, Trường cũng xây dựng mẫu phiếu xét tuyển rõ ràng để học sinh dễ dàng đăng ký dự tuyển.

Tuy vậy, điểm khó khăn là số lượng hồ sơ ảo cũng có thể phát sinh vì thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường nhưng vẫn có thể tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng để vào học tại các cơ sở đào tạo khác. Để khắc phục tình trạng này Trường sẽ xét tuyển theo từng đợt và áp dụng chính sách xét tuyển và nhập học với thời hạn được qui định rõ ràng nhằm loại trừ dần những hồ sơ ảo trong quá trình xét tuyển.

5.4. Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và giải pháp chống tiêu cực

Với việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập của cả quá trình học tập ở Trung học phổ thông, khả năng tiêu cực trong tuyển sinh hầu như không phụ thuộc vào kết quả đánh giá của Trường.

Để bảo đảm việc xét tuyển được công bằng, Trường sẽ công khai toàn bộ thông tin về tuyển sinh cũng như danh sách trúng tuyển trên website của Trường.

Khi có kết quả xét tuyển, Trường sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong phiếu đăng ký của học sinh với hồ sơ gốc khi học sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường để bảo đảm kết quả xét tuyển khách quan.

 5.5. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

a.     Điều kiện về cơ sở vật chất

Việc tuyển sinh được thực hiện theo phương thức xét tuyển, do đó không đòi hỏi nhiều nguồn lực như đối với việc tuyển sinh theo hình thức thi tuyển. Các điều kiện điện về cơ sở vật chất như hệ thống thông tin, website của Trường và các điều kiện của Trường bảo đảm việc tuyển sinh theo phương thức xét tuyển được thực hiện một cách khách quan, công bằng và minh bạch

Trong những năm vừa qua, Trường vẫn thực hiện tuyển sinh theo hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Tuyển sinh đại học và cao đẳng. Với những điều kiện cơ sở vật chất hiện có, Trường bảo đảm được công tác tuyển sinh phù hợp với qui mô và chỉ tiêu của Trường.

b.     Điều kiện về đội ngũ

Với đặc thù của phương thức xét tuyển, nên không cần quá nhiều người tham gia. Với số lượng giảng viên và nhân viên của Trường hiện có, Trường sẽ bảo đảm việc thực hiện công tác tuyển sinh công bằng, khách quan.

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Công khai Đề án và thực hiện tuyển sinh

Công bố công khai toàn bộ Đề án Tuyển sinh của Trương trên website từ ngày 1/1/2015

Thực hiện việc thu nhận hồ sơ và xét tuyển theo đúng thời gian và qui trình được xác định trong Đề án

6.2. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh.

Trường sẽ thành lập bộ phận chuyên trách để thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện công tác tuyển sinh để bảo đảm công tác tuyển sinh được thực hiện theo đúng qui chế.

6.3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trường sẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công tác tuyển sinh của Trường theo qui định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

6.4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo qui định

Trường sẽ nộp báo cáo tuyển sinh theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo và các cơ quan hữu quan.

6.5. Sự phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành địa phương trong các khâu của công tác tuyển sinh:

Trường sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tuyển sinh để bảo đảm công tác tuyển sinh được minh bạch, công khai.

VII.  LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CỦA TRƯỜNG

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và chống mọi hiện tượng tiêu cực.

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Nhà Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát nhằm bảo đảm cho việc Tuyển sinh được công bằng, khách quan và minh bạch.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế tuyển sinh.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc mỗi kỳ tuyển sinh, Trường tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm hoàn thiện đề án phục vụ cho công tác tuyển sinh cho các năm tiếp theo.

VIII.  PHỤ LỤC CỦA ĐỀ ÁN

8.1. Dự thảo qui chế tuyển sinh

8.2. Kết quả tuyển sinh của Trường trong 5 năm qua

8.3. Các ngành, chuyên ngành đào tạo và trình độ đào tạo của Trường

8.4. Danh mục các nguồn lực để thực hiện Đề án

8.5. Thông tin tuyển sinh của Trường Cao đẳng Đại Việt năm 2015

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký