linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Ba công khai

PDF. In Email

Chương trình đào tạo

Tên chương trình : Tài chính Ngân hàng

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Loại hình đào tạo : Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ĐT-ĐV, ngày 05 tháng 08 năm 2011của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt.)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp.

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những kiến thức về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng, giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về hoạt động kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo dựng nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc chuyên môn ở các ngân hàng, các công tytài chính, công ty chứng khoán, các viện nghiên cứu kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức và các cơ quan hành chính sự nghiệp. Đối với sinh viên ra trường mong muốn nâng cao trình độ có thể đăng ký dự thi vào các khóa học liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.

II. CẤU TRÚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:148đơn vị học trình(viết tắt là ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135tiết– 9 ĐVHT)

3. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp: thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

4. Nội dung chương trình:

STT Tên học phần ĐVHT  Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp  3  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất   3 ĐVHT
  Giáo dục quốc phòng   135 tiết
13 Toán kinh tế 4  
14 Kinh tế vi mô 3  
15 Quản trị học 3  
16 Marketing căn bản 3  
17 Pháp luật Kinh tế 3  
18 Nguyên lý thống kê 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Lý thuyết Tài chính Tiền tệ  6  
21 Tài chính doanh nghiệp 6  
22 Tài chính quốc tế 3  
23 Thị trường chứng khoán 6  
24 Thẩm định tài chính dự án 3  
25 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  6  
26 Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương 3  
27 Kế toán ngân hàng 6  
28 Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại  3  
29 Toán tài chính 3  
30 Tài chính công 3  
31 Phân tích tài chính 3  
32 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
33 Thi tốt nghiệp môn 1 3  
34 Thi tốt nghiệp môn 2 3  
Tổng cộng 148  

 

Tên chương trình :  Quản trị kinh doanh

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Loại hình đào tạo : Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ĐT-ĐV, ngày 05 háng 08 năm 2011của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt.)

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân cao đẳngngành quản trị kinh doanhnắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về các vấn đề trong quản trị kinh doanh; có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch, thiết kế và điều hành công ty hay một tổ chức; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệpvừa và nhỏ. Khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

          Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này có khả năng tuyển chọn thông tin, phân tích, ra quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, định hướng dài hạn cũng như các nghiệp vụ kinh doanh ngắn hạn trong các doanh nghiệp dịch vụ.

          Sinh viên ra trường có cơ hội đi làm tại các công ty, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn hoặc cũng có thể tự xây dựng một công việc kinh doanh riêng cho mình.

          Sinh viên ra trường có cơ hội được học tiếp trong thời gian ngắn để có thể hoàn thiện nâng cao kiến thức ngành quản trị kinh doanh của mình để có thể nhận được bằng đại học.

II. CẤU TRÚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:144đơn vị học trình(viết tắt là ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135tiết-9ĐVHT)

3. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp: thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

4. Nội dung chương trình:

STT Tên học phần ĐVHT đang áp dụng Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp  6  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất   3 ĐVHT
  Giáo dục quốc phòng   135 tiết
13 Kinh tế vi mô 3  
14 Quản trị học 3  
15 Pháp luật Kinh tế 3  
16 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 6  
17 Toán kinh tế 6  
18 Marketing căn bản 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 3  
21 Nguyên lý thống kê 3  
22 Hệ thống thông tin quản lý 3  
23 Quản trị chất lượng 6  
24 Quản trị sản xuất và tác nghiệp 6  
25 Quản trị doanh nghiệp 6  
26 Quản trị chiến lược 3  
27 Quản trị dự án 3  
28 Quản trị nguồn nhân lực 3  
29 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3  
30 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
31 Thi tốt nghiệp môn 1: Quản trị nguồn nhân lực 3  
32 Thi tốt nghiệp môn 2: Quản trị chiến lược 3  
 Tổng 144  

 

Tên chương trình :  Kế toán

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Loại hình đào tạo : Chính quy

(Ban hành theo Quyết định số: 45/2011/ĐT-ĐV, ngày 05 tháng 08 năm 2011của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt.)

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân cao đẳng chuyên ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp.

 Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, nhất là kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán.Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học. Chương trình còn hướng đến khả năng tự nghiên cứu của sinh viên để người học có thể hành nghề một cách độc lập.

Cơ hội nghề nghiệp: Cử nhân Kế toán có thể làm công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, làm chuyên gia phân tích tài chính tại các ngân hàng thương mại, làm việc tại cơ quan thuế và các tổ chức khác.

II. CẤU TRÚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tổng thời gian thực hiện chương trình đào tạo: 3 năm, chia thành 6 học kỳ.

2. Khối lượng kiến thức toàn khoá:144đơn vị học trình(viết tắt là ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (135tiết- 9ĐVHT)

3. Quy trình đào tạo, thang điểm và điều kiện tốt nghiệp: thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

4. Nội dung chương trình:

STT Tên học phần ĐVHT đang áp dụng Ghi chú
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 6  
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3  
3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3  
4 Pháp luật đại cương 3  
5 Tiếng anh 1 6  
6 Tiếng anh 2 6  
7 Tiếng anh 3 6  
8 Tiếng anh 4 6  
9 Tiếng anh 5 6  
10 Tiếng anh 6 6  
11 Toán cao cấp  3  
12 Tin học đại cương 6  
  Giáo dục thể chất 3 ĐVHT Không tính
  Giáo dục quốc phòng 135 tiết Không tính
13 Toán kinh tế 3  
14 Kinh tế vi mô 3  
15 Quản trị học 3  
16 Pháp luật Kinh tế 3  
17 Nguyên lý thống kê 3  
18 Lý thuyết tài chính – Tiền tệ 3  
19 Nguyên lý kế toán 3  
20 Tin học kế toán 6  
21 Kế toán quản trị  3  
22 Lý thuyết kiểm toán 3  
23 Kế toán thuế 3  
24 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 6  
25 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 6  
26 Phân tích hoạt động kinh doanh 3  
27 Kế toán hành chính sự nghiệp 3  
28 Thực hành kế toán 6  
29 Tài chính doanh nghiệp 3  
30 Tài chính công 3  
31 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 3  
32 Chuyên đề tốt nghiệp 9  
33 Thi tốt nghiệp môn 1 3  
34 Thi tốt nghiệp môn 2 3  
Tổng cộng 144  

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký