linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần kỳ 1 năm học 2012-2013

PDF. In Email

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

PHÒNG ĐÀO TẠO

    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2012-2013

 

Phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch thi kết thúc học phần đối với Khoa Kế toán khóa 2 như sau:

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2A

Kế toán thuế

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

304

KT2B

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

305

KT2C

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

401

KT2D

Thứ 6

13/10

Thứ 6

19/10

8h30

403

KT2A

Kiểm toán tài chính

Thứ 5

11/10

Thứ 3

33/10

8h30

303

KT2B

Thứ 5

11/10

Thứ 3

33/10

8h30

305

KT2C

Thứ 3

15/10

Thứ 3

33/10

8h30

401

KT2D

Thứ 3

15/10

Thứ 3

33/10

8h30

403

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT3A

Tài chính tiền tệ

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

302

KT3B

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

303

KT3C

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

401

KT3D

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

402

QTKD3A

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

301

QTKD3B

Thứ 6

19/10

Thứ 7

20/10

8h30

301

TCNH3A

Pháp luật kinh tế

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

302

TCNH3B

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

401

QTKD3A

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

303

QTKD3B

 

 

Thứ 2

22/10

13h30

304

                         

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH2A

Toán tài chính

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

301

TCNH2B

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

401

TCNH2C

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

303

TCNH2D

Thứ 3

9/10

Thứ 2

15/10

13h30

305

TCNH2A

Kế toán ngân hàng

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

301

TCNH2B

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

401

TCNH2C

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

303

TCNH2D

Thứ 2

15/10

Thứ 5

25/10

13h30

305

 

Lớp

TCNH03A

TCNH03B

QTKD03A

QTKD03B

KT03A

KT03B

KT03C

KT03D

Phòng

301

302

305

403

303

304

401

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2A

Kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

303

KT2B

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

305

KT2C

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

301

KT2D

Thứ 4

14/11

Thứ 4

7/11

13h30

402

KT2A

Kế toán quản trị

Thứ 3

6/11

Thứ 4

14/11

13h30

301

KT2B

Thứ 3

6/11

Thứ 4

14/11

13h30

402

KT2C

Thực hành kế toán

 

 

Thứ 5

15/11

13h30

303

KT2D

 

 

Thứ 5

15/11

13h30

401

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH2A

Thị trường chứng khoán

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

301

TCNH2B

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

401

TCNH2C

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

303

TCNH2D

Thứ 4

7/11

Thứ 3

13/11

9h00

305

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2A

Tin học

kế toán

Thứ 2

5/11

Thứ 5

22/11

8h00

PM

KT2B

Thứ 2

5/11

Thứ 5

22/11

13h00

PM

KT2C

Thứ 5

1/11

Thứ 3

27/11

8h00

PM

KT2D

Thứ 5

1/11

Thứ 3

27/11

13h00

PM

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT3A

Nguyên lý kế toán

Thứ 2

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

303

KT3B

Thứ 2

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

305

KT3C

Thứ 5

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

401

KT3D

Thứ 5

26/11

Thứ 4

5/12

13h30

402

KT3A

Marketing căn bản

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

302

KT3B

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

303

KT3C

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

401

KT3D

 

 

Thứ 6

7/12

13h00

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH03A

Nguyên lý kế toán

 

 

Thứ 6

30/11

13h00

301

TCNH03B

 

 

Thứ 6

30/11

13h00

302

QTKD03AB

 

 

Thứ 6

30/11

13h00

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

CD04-1AB

Khởi tạo doanh nghiệp

4

12/12

Thứ 4

19/12

13h30

402

TCKT02A

4

12/12

Thứ 4

19/12

13h30

403

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT03A

Pháp luật KT

3

27/11

2

24/12

8h00

401

KT03B

3

27/11

2

24/12

8h00

402

KT03C

3

27/11

2

24/12

8h00

301

KT03D

3

27/11

2

24/12

8h00

302

KT03A

Toán kinh tế

6

26/01

2

07/01

8h00

401

KT03B

6

26/01

2

07/01

8h00

402

KT03C

6

26/01

2

07/01

8h00

301

KT03D

6

26/01

2

07/01

8h00

302

KT03A

Nguyên lý TK

 

 

2

14/01

8h00

401

KT03B

 

 

2

14/01

8h00

402

KT03C

 

 

2

14/01

8h00

301

KT03D

 

 

2

14/01

8h00

302

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

KT2C

Kế toán QT

Thứ 3

06/11

Thứ 3

25/12

8h00

301

KT2D

Thứ 3

06/11

Thứ 3

25/12

8h00

302

KT2A

Thực hành KT

Thứ 6

12/01

Thứ 3

25/12

8h00

403

KT2B

Thứ 6

12/01

Thứ 3

25/12

8h00

402

KT2A

Kế toán NH

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

403

KT2B

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

402

KT2C

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

401

KT2D

Thứ 3

08/01

Thứ 5

27/12

13h00

301

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH03A

Tài chính tiền tệ

Thứ 3

22/01

Thứ 3

08/01

8h30

301

TCNH03B

Thứ 3

22/01

Thứ 3

08/01

8h30

302

TCNH3A

Quản trị học

Thứ 4

23/01

Thứ 5

10/01

8h30

302

TCNH3B

Thứ 4

23/01

Thứ 5

10/01

8h30

401

QTKD3AB

Thứ 4

23/01

Thứ 5

10/01

8h30

402

TCNH03A

Toán kinh tế

Thứ 6

26/01

Thứ 3

15/01

13h00

301

TCNH03B

Thứ 6

26/01

Thứ 3

15/01

13h00

401

QTKD03AB

Thứ 6

26/01

Thứ 3

15/01

13h00

402

 

Lớp

Môn thi

Lịch thi cũ

Lịch thi mới

Thứ

Ngày

Thứ

Ngày

Giờ

Phòng

TCNH2A

Kiểm toán nội bộ

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

301

TCNH2B

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

302

TCNH2C

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

303

TCNH2D

Thứ 6

29/12

Thứ 5

03/01

9h00

305

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký