linh tây tower

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Quy chế đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

PDF. In Email

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

QUY ĐỊNH

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT

ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

___________

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, bao gồm: điều kiện và thẩm quyền đào tạo liên thông; tuyển sinh, đào tạo liên thông; nhiệm vụ và quyền hạn của trường tổ chức đào tạo liên thông; nhiệm vụ và quyền  của người học; chế độ báo cáo và xử lý vi phạm.

2. Quy định này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) được tổ chức đào tạo liên thông.

Xem chi tiết

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động

.

Liên kết đối tác

Thành viên


Quên ký danh?
Đăng ký