Quyết định khen thưởng cho sinh viên năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
 
Số: 32/QĐ-ĐV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 06  năm2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc trao học bổng cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2010-2011
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
 
– Căn cứ vào Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Đại Việt;
– Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên học kỳ 1 năm học 2010-2011;         
– Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng và giảm học phí năm học 2010-2011.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1.
Trao học bổng cho  41 sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2010-2011 gồm:
Khóa 1: 15 sinh viên ( Giỏi: 09; khá: 06 )
Khóa 2: 22 sinh viên ( Giỏi: 02; khá: 20 )
Trung cấp : 04 sinh viên ( Giỏi: 01; khá: 03 )
Click để xem  ( Danh sách kèm theo )
Điều 2.
Mức học bổng được trao như sau:
+ Học bổng loại giỏi 
Hệ Cao đẳng là: 1.250.000 đồng
Hệ Trung cấp là:950.000 đồng
+ Học bổng loại khá
Hệ Cao đẳng là:625.000 đồng
Hệ Trung cấp là:475.000 đồng
Tổng số tiền học bổng học kỳ 1 năm học 2010-2011 là: 31.750.000 đồng. Số tiền học bổng trên sẽ được giảm trừ vào học phí học kỳ 1 năm học 2011-2012.
Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các đơn vị và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

HĐQT( để báo cáo )

Lưu VT, PĐT, PCTSV12B

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

GS.TS. Cao Cự Bội

Quy chế đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

 

Số:40/QĐ-ĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày  06 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định một số điểm về việc áp dụng Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường Cao đẳng Đại Việt

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

 Căn cứ Quyết định số 816/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/2/2008 về việc thành lập Trường Cao đẳng Đại Việt

Xem chi tiết

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

––––

Số: 36/2007/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 28 tháng 6  năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ- CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem chi tiết

Quy chế đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 ____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________

QUY ĐỊNH

Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2008/QĐ-BGDĐT

ngày 13 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

___________

Chương I

 QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học, bao gồm: điều kiện và thẩm quyền đào tạo liên thông; tuyển sinh, đào tạo liên thông; nhiệm vụ và quyền hạn của trường tổ chức đào tạo liên thông; nhiệm vụ và quyền  của người học; chế độ báo cáo và xử lý vi phạm.

2. Quy định này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng (sau đây gọi tắt là trường) được tổ chức đào tạo liên thông.

Xem chi tiết

Quy chế đào tạo Trung cấp

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ

Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.Quy chế này quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp.

2.Quy chế này áp dụng cho các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trường đại học, cao đẳngvà các cơ sở giáo dục có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi tắt là các trường)thực hiện chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp theo niên chế kết hợp với học phần.

Xem chi tiết

Hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên năm 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
Số: /QĐ- ĐV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày18 tháng06năm 2011
QUYẾT ĐỊNH
Về việc giảm học phí cho sinh viên diện chính sách năm học 2010-2011
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT
 
– Căn cứ vào Qui chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Đại Việt;
– Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng và giảm học phí năm học 2010-2011.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Hỗ trợ giảm học phí cho 90 sinh viên thuộc diện chính sách năm học 2010 – 2011gồm:
Khóa 1: 26 sinh viên
Khóa 2: 63 sinh viên
Trung cấp : 01 sinh viên
Click để xem   ( Danh sách kèm theo )
Điều 2.
Mức hỗ trợ là: 500.000 đồng /01 sinh viên / năm;
Mức hỗ trợ trên được giảm trừ vào học phí học kỳ I năm học
2011 – 2012.
Điều 3.
Trưởng các đơn vị và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

HĐQT( để báo cáo )

Lưu VT, PĐT, PCTSV12B

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

GS.TS. Cao Cự Bội

Thông báo lịch thi lại của học kỳ 2 năm học 2012-2013

Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2012 – 2013 như sau:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 – 2013

Stt

Lớp

Môn thi

Ngày

Thời gian

Phòng

1

KT03ABCD+TCNH03ABCD+QTKD03AB

Anh văn 6

12/08/2013

14h00

401

2

QTKD03AB

Quản trị sản xất và tác nghiệp

13/08/2013

9h00

401

3

TCNH03AB+CD04-1AB +TCNH04A+KTLT01A

Nguyên lý thống kê

13/08/2013

14h00

401

4

CD04-1AB

Nguyên lý kế toán

13/08/2013

14h00

401

5

KT03ABCD

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

13/08/2013

14h00

401

6

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB+KTLT01A

Toán cao cấp

13/08/2013

14h00

401

7

QTKD03AB

Hành vi tổ chức

15/08/2013

9h00

401

8

KT04AB

Nguyên lý kế toán

15/08/2013

9h00

401

9

TCNH04A+CD04-1AB

Tin học đại cương

15/08/2013

9h00

PM

10

TCNH03AB

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

15/08/2013

14h00

401

11

KT03ABCD

Tài chính doanh nghiệp

15/08/2013

14h00

401

12

QTKD04A

Kinh tế vi mô

15/08/2013

14h00

401

13

QTKD03AB

Quản trị nguồn nhân lực

16/08/2013

14h00

401

14

TCNH03AB

Phân tích tài chính

16/08/2013

14h00

401

15

QTKD04A+KT04A

Giáo dục thể chất

16/08/2013

14h00

401

16

KT03ABCD

Kế toán tài chính doanh nghiệp 2

19/08/2013

9h00

401

17

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB

Quản trị học

20/08/2013

13h00

401

18

TCNH04A+QTKD04A+KT04AB+CD04-1AB

Anh văn 2

20/08/2013

15h00

401

19

QTKD04A+KT04A

Lý thuyết tài chính tiền tệ

23/08/2013

14h00

401

PHÒNG ĐÀO TẠO

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm 2012-2013

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT LỊCH THI LẠI HỌC KỲ 1
PHÒNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2012-2013  
Thứ Ngày Buổi Giờ KHÓA 3   KHÓA 4
TCNH03AB KT03AB KT03CD QTKD03AB TCKT02A TCNH04A KT04AB CD04-1AB QTKD04A
6 01/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Anh văn 5
P.303
Nguyên lý thống kê
P.303
Anh văn 5
P.303
Anh văn 5
P.303
         
2 04/03/2013 Chiều 13h30-15h00     Nguyên lý thống kê
P.302
Nguyên lý thống kê
P.302
Kỹ năng giao tiếp
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
Pháp luật đại cương
Kỹ năng giao tiếp
P.302
Pháp luật đại cương
P.302
3 05/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Quản trị học
P.303
Quản trị học
P.303
    Kế toán HCSN
Thực hành kế toán
P.303
       
Chiều 13h30-15h00     Quản trị học
P.303
Quản trị học
P.303
Lý thuyết TCTT
Sử dụng NL TK&HQ
P.303
  Tin học đại cương
Phòng máy
Sử dụng NL TK&HQ
Anh 1
P.303
Tin học đại cương
Phòng máy
4 06/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Tài chính tiền tệ
P.303
               
Chiều 13h30-15h00           Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
Nguyên lý cơ bản
P303
5 07/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Marketing căn bản
P.302
Marketing căn bản
P.302
             
Chiều 13h30-15h00     Marketing căn bản
P.402
Marketing căn bản
P.402
         
6 08/03/2013 Sáng 9h30-11h00 Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
Toán kinh tế
P.301
         
Chiều 13h30-15h00           Giáo dục thể chất
Hội trường
  Giáo dục thể chất
Hội trường
 
2 11/03/2013 Chiều 13h30-15h00           Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302
Tư tưởng HCM
P. 302

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2013

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Kết quả học tập HK 1 khóa 3 và khóa 4 năm học 2013-2014

Phòng đào tạo Trường Cao đẳng Đại Việt thông báo kết quả học tập HK1 khóa 3 và khóa 4 như sau: